Kategorie
Co w prawie piszczy

Prekluzja dowodowa po nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego – co to takiego i jak się zmieniło?

Czym jest prekluzja dowodowa? – jest to środek mający służyć sprawnemu przeprowadzeniu postępowania, zakreślający ramy czasowe do powoływanie nowych twierdzeń i dowodów na ich poparcie.  

Powyższe oznacza, że nie w każdym czasie możemy przedstawiać Sądowi nowe argumenty celem wygrania sprawy. Może się zatem okazać, że sprawę przegra strona, która pomimo posiadanej racji, za późno przedstawi Sądowi swoje twierdzenia oraz dowody, na ich poparcie. 

Kategorie
Co w prawie piszczy

Czy aplikant radcowski lub adwokacki może zostać na podstawie art. 97 § 1 k.p.c. dopuszczony do podjęcia naglącej czynności procesowej

W ramach dzisiejszego postu poruszone zostanie istotne z punktu widzenia aplikantów radcowskich i adwokackich, zagadnienie możliwości dopuszczenia ich do podęcia czynności procesowej przed sądem cywilnym, pomimo nie przedstawienia dokumentu upoważniającego aplikanta do zastępowania radcy prawnego lub adwokata będącego pełnomocnikiem strony.

Niniejsze zagadnienie ma ogromne znaczenie praktyczne. Rozwój technologii oraz coraz większa konkurencja na ryku prawniczym, powodują, że adwokaci oraz radcowie prawni podejmują się prowadzenia spraw które toczą się w sądach usytuowanych na terenie całego kraju. Niejednokrotnie również duża ilość spraw nie pozwala profesjonalnym pełnomocnikom osobiście stawić się na rozprawie w sądzie. Z uwagi na powyższe, adwokaci oraz radcowie prawni decydują się na wynajęcie zastępców, którymi są nie tylko inni adwokaci oraz radcowie prawni, ale także aplikanci adwokaccy oraz radcowscy. 

W praktyce sądowej pojawiły się rozbieżne stanowiska, co do możliwości dopuszczenia do czynności procesowej aplikanta adwokackiego oraz radcowskiego w sytuacji opisanej w art. 97 § 1 k.p.c. Z mojego doświadczenia wynika, że niejednokrotnie sądy odmawiają dopuszczenia do udziału w rozprawie aplikantów, którzy nie przedstawią upoważnienia lub przedstawią kopie takiego dokumentu. Rozważyć należy, czy takie stanowisko Sądu jest zasadne. 

Kategorie
Co w prawie piszczy

Posiedzenie przygotowawcze – co warto wiedzieć o nowej instytucji procesu cywilnego ?

Ostatni post dotyczący nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego poświęcony był fazie postępowania przygotowawczego, której zwieńczeniem jest przeprowadzenie przez Sąd posiedzenia przygotowawczego. Dzisiaj chciałabym przyjrzeć się bliżej posiedzeniu przygotowawczemu, którego przeprowadzenie stanowi nowość w procedurze cywilnej. 

Kategorie
Co w prawie piszczy

Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego – postępowanie przygotowawcze

W dniu 7 listopada weszła w życie nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego dokonująca szeregu istotnych zmian w procedurze cywilnej. Głównym zamiarem ustawodawcy jest usprawnienie postępowań toczących się przed sądami cywilnymi, co spowodowało wprowadzenie do procedury cywilnej szeregu nieznanych wcześniej czynności, mających na celu umożliwienie rozpoznania przez Sąd sprawy maksymalnie na jednej rozprawie. 

W ramach dzisiejszego postu skupimy się na fazie postępowania przygotowawczego, która ma na celu rozstrzygnięcie sporu bez przeprowadzania rozprawy, a jeżeli nie będzie to możliwe – przygotowanie sprawy do rozstrzygnięcia na pierwszym posiedzeniu.